Fysiotherapie met Passie
Pijnvrij met de juiste behandeling

Onze Algemene Voorwaarden

Artikel I. Definities

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.
Opdrachtnemer: * Mark Willems, handelend onder de naam ‘Marks Personal Touch’
Opdrachtgever: * Klanten van Marks Personal Touch die trainen bij Marks Personal Touch (fysiotherapie, voeding en training)
Opdracht: * Fysiotherapie, Voedingsbegeleiding en/of Sporten welke online kan worden gereserveerd.


Artikel II. Algemeen

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Marks Personal Touch en opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolger(s).
2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
4. Marks Personal Touch biedt gelegenheid tot het verbeteren van de lichamelijke gezondheid door het aanbieden van Fysiotherapie, sporten en voedingsbegeleiding.


Artikel III. Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

Opdrachtgever verstrekt Marks Personal Touch alle persoonlijke informatie, zoals lichamelijke conditie, demografische gegevens, medicatie, hulpvraag, overig relevante medische gegevens die nodig zijn voor een fysiotherapeutische behandeling.


Artikel IV. Uitvoering van de opdracht

1. Marks Personal Touch voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen, waarbij tevens de geldende richtlijnen worden gerespecteerd.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door
opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige informatie, tenzij de onjuistheid of
onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.
3. Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer de
uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat opdrachtgever
de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.


Artikel V. Wijzigen en Annuleren Afspraken

1. Klanten maken een afspraak voor een training bij Marks Personal Touch via het online reserveringssysteem.
Marks Personal Touch behoudt zich ten alle tijden het recht om een afspraak te annuleren indien er sprake is van een dwingende reden.
2. Afspraken kunnen gewijzigd of geannuleerd worden tot 24 uur voor aanvang van de training.
Indien de afspraak korter dan 24 uur wordt geannuleerd wordt er geen restitutie verleend.


Artikel VI. Aanschaf producten, prijzen en geldigheid

1. Prijzen zijn inclusief belasting toegevoegde waarde.
2. Klanten kopen totaal pakketten van een vast aantal trainingen/consulten, via de website van Marks Personal Touch of in geval van een abonnementsvorm via een maandelijkse termijnen per bank.
3. Gekochte training/consulten blijven na afloop van de vastgestelde betalingstermijn maximaal nog 1 jaar geldig.
4. Indien er een dwingende reden is waardoor een Klant een bepaalde periode niet kan verschijnen bij Marks Personal Touch kunnen de trainingen/consulten “on hold” worden gezet tot de Klant weer in de gelegenheid is om de trainingen te hervatten. Ook bestaat er de mogelijkheid om het tegoed aan trainingen over te laten nemen door een andere Klant van Marks Personal Touch. In de overname van trainingen/consulten zal Marks Personal Touch in geen geval een bemiddelende rol spelen
5. Op aangekochte training/consult pakketten wordt geen restitutie verleend. Het ‘on hold’ zetten of het voortijdig stoppen van de trainingen geeft geen recht tot ontbinding van betaling of tijdelijk onderbreken van de termijnbedragen en/of totaal aankoopbedrag.
6. Marks Personal Touch geeft 7 dagen tijd bedenkt tijd bij aangeschafte training/consult kaarten en/of andere producten daarna is geen restitutie meer mogelijk.


Artikel VIII. Aansprakelijkheid

Marks Personal Touch is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de verstrekte informatie door een Klant onjuist en/of onvolledige blijkt te zijn(informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Marks Personal Touch is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de locatie.


Artikel IX. Persoonsgegevens & privacy

Marks Personal Touch neemt persoonlijke gegevens van Klanten op in een geautomatiseerd registratiesysteem, waarbij de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht worden genomen.


Artikel XI. Huisregels

1. Klanten dienen zorgvuldig om te gaan met het trainingsmateriaal.
2. Klanten onthouden zich van ongewenst en/of onzedelijk gedrag, niet naar andere Klanten toe en niet naar werknemers van Marks Personal Touch toe.
3. Klanten die te laat aanwezig zijn kunnen niet deelnemen aan de training indien deze al is begonnen.
4. Klanten dienen ten alle tijden de instructies gegeven door medewerkers van Marks Personal Touch op te volgen.
Marks Personal Touch 1 Juli 2021 ( algemene voorwaarden zijn beschikbaar op alle Marks Personal Touch diensten). 
 
 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn