Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Marks
Personal Touch

 

Artikel I. Definities

In deze algemene voorwaarden
worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde

betekenis gebruikt, tenzij anders
is aangegeven.

Opdrachtnemer: * Mark Willems,
handelend onder de naam ‘Marks Personal Touch’

Opdrachtgever: * Klanten van Marks
Personal Touch die trainen bij Marks Personal Touch (fysiotherapie, voeding en
training)

Opdracht: * Fysiotherapie,
Voedingsbegeleiding en/of Sporten welke online kan worden gereserveerd.

 

Artikel II. Algemeen

1. De algemene voorwaarden zijn
van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden,

opdrachten en overeenkomsten
tussen Marks Personal Touch en opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolger(s).

2. Deze voorwaarden zijn ook van
toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden

betrokken worden.

3. Als één of meerdere van de
bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de

overige bepalingen van deze
algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval

overleg plegen om vervangende
bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het

doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

4. Marks Personal Touch biedt
gelegenheid tot het verbeteren van de lichamelijke gezondheid door het
aanbieden van Fysiotherapie, sporten en voedingsbegeleiding..

 

Artikel III. Ter beschikking
stelling van informatie en medewerking

Opdrachtgever verstrekt Marks
Personal Touch alle persoonlijke informatie, zoals lichamelijke conditie, demografische
gegevens, medicatie, hulpvraag, overig relevante medische gegevens die nodig
zijn voor een fysiotherapeutische behandeling.

 

Artikel IV. Uitvoering van de
opdracht

1. Marks Personal Touch voert de
werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid
en vermogen, waarbij tevens de geldende richtlijnen worden gerespecteerd.

2. Opdrachtnemer is niet
aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door

opdrachtgever verstrekte onjuiste
en/ of onvolledige informatie, tenzij de onjuistheid of

onvolledigheid van de gegevens hem
bekend hoorden te zijn.

3. Als is overeengekomen dat de
opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer de

uitvoering van die onderdelen die
tot een volgende fase behoren, opschorten totdat opdrachtgever

de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel V. Wijzigen en Annuleren
Afspraken

1. Klanten maken een afspraak voor
een training bij Marks Personal Touch via het online reserveringssysteem.

Marks Personal Touch behoudt zich
ten alle tijden het recht om een afspraak te annuleren indien er sprake is van
een dwingende reden.

2. Afspraken kunnen gewijzigd of
geannuleerd worden tot 24 uur voor aanvang van de training.

Indien de afspraak korter dan 24
uur wordt geannuleerd wordt er geen restitutie verleend.

 

Artikel VI. Aanschaf producten,
prijzen en geldigheid

1. Prijzen zijn inclusief
belasting toegevoegde waarde.

2. Klanten kopen totaal pakketten
van een vast aantal trainingen/consulten, via de website van Marks Personal
Touch of in geval van een abonnementsvorm via een maandelijkse termijnen per
bank.

3. Gekochte training/consulten
blijven na afloop van de vastgestelde betalingstermijn maximaal nog 1 jaar
geldig.

4. Indien er een dwingende reden
is waardoor een Klant een bepaalde periode niet kan verschijnen bij Marks
Personal Touch kunnen de trainingen/consulten “on hold” worden gezet tot de Klant
weer in de gelegenheid is om de trainingen te hervatten. Ook bestaat er de
mogelijkheid om het tegoed aan trainingen over te laten nemen door een andere Klant
van Marks Personal Touch. In de overname van trainingen/consulten zal Marks
Personal Touch in geen geval een bemiddelende rol spelen

5. Op aangekochte training/consult
pakketten wordt geen restitutie verleend. Het ‘on hold’ zetten of het voortijdig
stoppen van de trainingen geeft geen recht tot ontbinding van betaling of
tijdelijk

onderbreken van de termijnbedragen
en/of totaal aankoopbedrag.

6. Marks Personal Touch geeft 7
dagen tijd bedenkt tijd bij aangeschafte training/consult kaarten en/of andere producten
daarna is geen restitutie meer mogelijk.

 

Artikel VIII. Aansprakelijkheid

Marks Personal Touch is niet
aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de verstrekte informatie
door een Klant onjuist en/of onvolledige blijkt te zijn(informatie over
relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of
vrijetijdsbesteding. Marks Personal Touch is niet aansprakelijk voor verlies,
diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft
meegenomen naar de locatie.

 

Artikel IX. Persoonsgegevens &
privacy

Marks Personal Touch neemt
persoonlijke gegevens van Klanten op in een geautomatiseerd

registratiesysteem, waarbij de
richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht worden

genomen.

 

Artikel X. Wkkgz

Sinds 1 januari 2016 moet elke
zorgaanbieder aan nieuwe regels voldoen. De verplichtingen volgens de Wet
kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zijn binnen Marks Personal Touch
als volgt uitgewerkt:

1)     
Systeem voor veilig melden van incidenten

Wanneer eventuele medewerkers
onzorgvuldigheden en incidenten in de zorgverlening wilt melden, kan dit via: klachten@markspt.nl. Er wordt reeds via
communicatie getracht te leren van elkaars ervaringen.

2)     
Controleren functioneren zorgverlener voor
indiensttreding

Nieuwe medewerkers moeten een
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen tonen.

3)     
Meldplicht bij inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd (IGJ).

Ernstig disfunctioneren van een
zorgverlener wordt gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
Tevens worden hier geweldsincidenten tegen patiënten gemeld.

4)     
Extra informatieplicht

Als patiënt heeft u recht op goede
informatie als iets niet goed is gegaan in de gegeven zorg. Fouten worden
altijd met patiënt besproken. Patiënt zal altijd geïnformeerd worden over de
kwaliteit van de zorgverlening wanneer hij/zij daarom vraagt.

5)     
Klachtenfunctionaris en Geschillencommissie:

 Meer informatie: tel: 033
– 467 29 00 | e-mail: 
geschillencommissie@kngf.nl 

Geschillencommissie
Fysiotherapie – de Fysiotherapeut

Verplichting (artikel 13 van de
Wkkgz) die voldoet aan de professionele standaarden (artikel 2)

 

Op defysiotherapeut.com staat
informatie en formulieren voor de patiënten om een klacht of geschil in te
dienen. Je patiënt kan telefonisch contact opnemen met een
klachtenfunctionaris voor advies en ondersteuning bij het indienen van een
klacht. Je patiënt kan hiervoor contact opnemen met het KNGF op
033-467 29 29 (maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.00 uur).

 

 

Artikel XI. Huisregels

1. Klanten dienen zorgvuldig om te
gaan met het trainingsmateriaal.

2. Klanten onthouden zich van ongewenst
en/of onzedelijk gedrag, niet naar andere Klanten toe

en niet naar werknemers van Marks
Personal Touch toe.

3. Klanten die te laat aanwezig
zijn kunnen niet deelnemen aan de training indien deze

al is begonnen.

4. Klanten dienen ten alle tijden
de instructies gegeven door medewerkers van Marks Personal Touch op te volgen.

Marks Personal Touch 1 Juli 2021 (
algemene voorwaarden zijn beschikbaar op alle Marks Personal Touch diensten).